Rezervasyon

Genel Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni

GENEL AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

 1. Amaç

‘Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA’ adresinde mukim AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. (ŞİRKET) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK)  öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek için işbu Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET; çalışanlarını, çalışan adaylarını, tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nin 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

 1. Tanımlar

Şirket: “Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA” adresinde mukim AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş.  

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin KVKK ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.    

  

 1. Aydınlatma Metni Akışı
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

 

   1. İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’de öngörülen sınırlara riayet edilerek ve ilgili kanunlara uygun biçimde, ŞİRKET esas sözleşmesinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır.İşleme amaçları şunlardır;

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve benzeri kanunlarda öngörülen tüm faaliyetlere ve denetime ilişkin yükümlülüklerin karşılanması,
 2. Yukarıda sayılan mevzuatlar kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerden kaynaklı hakların tesis edilmesi,
 3. ŞİRKET’imiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,                                          
 4. Tarafımızla paylaştığınız iletişim kanallarınız üzerinden ŞİRKET’imiz ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,                         
 5. ŞİRKET’in ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,         
 6. Personele ilişkin maaş ödeme, harcırah temini, döner sermaye ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi vb. faaliyetlerin yürütülmesi, ŞİRKET içi yazışmaların yapılması,  
 7. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı makamlarına kanunlarda gösterilen haller dahilinde bilgi-belge temini,                                                        
 8. ŞİRKET’teki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması, ŞİRKET’in kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,
 9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,
 10. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 11. Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,         
 12. Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,
 13.  KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi.

 

   1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Veri kategorileri bazında işlediğimiz kişisel verilerin yer aldığı VERBİS’e; VERBİS’ten Veri Sorumlusu Bilgisi Sorgulama (kvkk.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiriniz.

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.

Lokasyon Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Veri Sahibi’nin ŞİRKET’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğu kurumların çalışanlarının ŞİRKET araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb.

Özlük Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ŞİRKET ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Hukuki İşlem Bilgisi: ŞİRKET’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi: ŞİRKET’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de ŞİRKET’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler.

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb. 

Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ŞİRKET’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.

Mesleki Deneyim Bilgisi: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.

Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

Görsel/İşitsel Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi: Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler vb.

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ŞİRKET’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Diğer Bilgiler: Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri vb.

 

   1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan info@aydinbeyhotels.com.tr ve sales@aydinbeyhotels.com.tr adreslerine, @aydinbeyhotels.com.tr uzantısını kullanan ŞİRKET’e ait herhangi bir mail adresine, aydinunlueras@hs03.kep.tr KEP adresine veya 0332 248 09 68 numaralı faks adresine  kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, ŞİRKET’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, şirkete ait telefon hatların veya ŞİRKET’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla www.aydinbeyhotels.com adresi ve uzantılarında, mobil otel bilgilendirme uygulamalarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez Politikası’na www.aydinbeyhotels.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

   1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda ŞİRKET faaliyetinin KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda ŞİRKET tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. ŞİRKET kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

 

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve ŞİRKET temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

 

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,
 • İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması, halinde mümkündür.

 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na www.aydinbeyhotels.com adresinden erişebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Yurtiçi aktarım: Bilindiği üzere, KVKK  8/2-a ve b maddesi gereğince kişisel verilerin KVKK 5/2 ve 6/3 maddesi kapsamında işlenmesi halinde açık rıza alınmaksızın yurtiçinde aktarılması mümkündür. ŞİRKET tarafından ilgili hükümler gözetilerek 3. kişilere aktarım yapılmakta olup, söz konusu hükümler kapsamına girilmemesi halinde ise ilgili kişilerin açık rızasına başvurulmaktadır.

Yurtdışı aktarım: ŞİRKET tarafından işlenen veri ve belgelerin ŞİRKET dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin ve/veya e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilmektedir. İlaveten özellikle yurtdışı organizasyon, etkinlik düzenlemelerinde, otel konaklamaları, vizelerin alınması, uçak biletlerinin alınması, yurtdışı etkinliğin yürütülmesi ve planlanmasında kişisel verilerin yurtdışına aktarılması zarureti bulunabilmektedir. Bu halde ise KVKK’nın 9. maddesi hükümlerine riayet edilmek suretiyle aktarım yapılacaktır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve hissedarlar ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan tarafları gösteren tablo aşağıdadır:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanım

Amaç

İş Ortağı

ŞİRKET’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hissedarlar

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre ŞİRKET’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar

ŞİRKET’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

ŞİRKET Yetkilileri

Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler

ŞİRKET’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

Hukuken ŞİRKET’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuken ŞİRKET’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

 

ŞİRKET amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi IP adresi bilginiz veya araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 

3.4. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını www.aydinbeyhotels.com adresinde yayınlanan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle ŞİRKET’imize iletebilirler.

Başvuru usulünde ŞİRKET Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda başvurunun adı geçen tebliğin 5. maddesine uygun yapılması gerekmektedir.

 

Form eksiksiz bir şekilde doldurulup;

 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş./Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş./Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,
 • Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza KVKK’de tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kvkk@aydinunluer.com.tr  adresine göndermek suretiyle,
 • Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle kvkk@aydinunluer.com.tr  adresine mail atarak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından aydinunlueras@hs03.kep.tr adresine KEP ile göndererek veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılarak tarafımıza iletilmelidir.

ŞİRKET, ilgili kişilerin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır.

İlgili kişinin Kanun’un 11. Maddesinde gösterilen hakları kapsamında yaptığı başvurularda verilecek cevaplar ücretsiz olarak karşılanır. Her ne kadar cevabın ücretsiz verilmesi temel ilke olsa da, verilecek cevabın ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde gösterilen ücretler ŞİRKET tarafından ilgili kişiden talep edilebilecektir. İlgili madde şöyledir:

Ücret

MADDE 7 – (1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

(2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla ŞİRKET tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması, ilgisiz kişilere bir başka kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak iletilmesinin önüne geçilmesi ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

Başvurunun “kimlik sahibi” ve/veya yetkili kişi tarafından yapılmış olduğunun teyit edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Keza amaç kişisel verilerin korunması iken, kimlik doğrulamasının yapılamamasından ötürü 3. kişilere kişisel verilerin verilmesi ve KVKK’nın 11. maddesinde izah edilen haklar dahilinde işlem yapılması ilgili kişinin korunması gereken menfaatini zedeleyecektir. Bu nedenle kimlik doğrulama işlemleri bakımından hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ve ŞİRKET’imize yardımcı olacağınızı temenni etmekteyiz.

ŞİRKET, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKK’ya uygun şekilde gereği yapılır.

İlgili kişilerin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikâyette bulunabilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

3.5. Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

 

Veri Sorumlusu

AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİC. VE SAN. A.Ş.

Adres

Horozluhan OSB Mahallesi Cibi Sokak No:4/1 Selçuklu/KONYA

Telefon

0332 248 19 22

Fax

0332 248 09 68

E-mail

merkez@aydinunluer.com.tr

KEP

aydinunlueras@hs03.kep.tr

İnternet Sitesi

www.aydinunluer.com.tr

 

  1.  Yürürlük

ŞİRKET tarafından düzenlenen işbu Aydınlatma Metni  19/02/2024 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

 

  1. Güncelleme

Son Güncelleme Tarihi:01.06.2024

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,