Rezervasyon

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sıu Collection Aydınbey Group Hotels Beldibi Sürdürülebilirlik Raporu İndir

 

 

 

 

 KALİTE POLİTİKASI

İşletme faaliyetlerimizi uluslararası kalite yönetim standartlara uygun, değer yaratma odağıyla yürütür, misafir memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemizi sürekli ölçer ve iyileştiririz.

Turizm yatırımlarımızı artırarak uluslararası marka değerimizi yükseltir, ülke ekonomisine katkı sağlarız, yeni yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alır, teknolojiyi yakından takip eder, kurum kültürümüzü toplumsal fayda ve değer yaratma odağıyla geliştiririz. 

Etkin eğitim faaliyetlerimizle birlikte, kurum kültürümüzü tüm çalışanlara aşılayarak, takım çalışmasını ve çalışan bağlılığını şirket yönetiminde etkin kılarız.

Misafirler ve çalışanlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan güvenilir gıdalar sunarız. Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması ve sunumunda, ulusal ve uluslararası yayımlanmış yasa, yönetmelik ve ikincil mevzuat şartlarına uyarız. Uygulamakta olduğumuz gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarımızı sürekli olarak yükseltiriz. 

Turizm sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, çevreyi korumak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz.

Ulusal ve uluslararası çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve çalışma koşulları iyileştirmek için gerekli önlemleri alır ve uygularız.

Faaliyetlerimizi yürütürken, toplumsal, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirir, misafirlerimiz, çalışanlarımız, tedarikçiler, taşeronların haklarına ve beklentilerine saygılı davranırız.

VİZYONUMUZ

İnsan odaklı kurum kültürü ile misafirlerimizin rüyalarını gerçekleştirmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızla, sürdürülebilirliği sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Toplumsal kurallara saygılı, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla uyum içerisinde hizmetlerini yürüten, rekabetçi ve güvenilir bir işletmedir.

DEĞERLERİMİZ

  1. Konuk sadakati sağlamaya odaklı takım çalışması
  2. Sektöre örnek oluşturacak hizmet anlayışı
  3. Sürekli kişisel ve mesleki gelişim
  4. Doğa, tarihi ve kültürel mirasa saygı
  5. Fiyat-hizmet dengesi tutarlılığı
  6. Kalite ve hizmet tutarlılığı
  7. Çalışanlarına ve çalışanlarının fikirlerine değer vermek
  8. Eleştiriye açık olmak
  9. Sağlık ve hijyen konuları
  10. Çalışanların sürekliliği ve mutluluğu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Ramada Plaza Otel Konya uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir, iş ortakları ve çalışanlarımızı din, dil, ırk,     renk, cinsiyet, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz.

Tüm çalışanlarımıza eşit eğitim olanakları sunarız. Personellerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığı, güvenliği ve çalışma süreleri konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol ederiz.

Enerji tasarrufu bilinci ile enerji ve su tüketim verilerimizi takip ederiz. Çalışanlarımızı enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirir, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yaparız.

Çevre sağlığını korumak amacıyla atıklarımızı, geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde, doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiririz.

Bölgemizde ve tesislerimizde bulunan özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteririz.

Yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla tedariklerimizin büyük kısmını yerel üreticilerden yaparız. Sürdürülebilir turizm için, enerji, su ve atık verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler satın alırız.

Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmek için çalışmalar yaparız.

Yerel bölgenin doğal ve kültürel mirası hakkında bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar, eğitimler,  yaparak tanıtılmasını sağlarız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATINALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına,

Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,

Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,

Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.

Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.

Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.

Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları (cinsel sömürü dâhil) sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alırız.

Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini önleyici programları destekleriz.

Suça karışmış ya da kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlayacak kurum ve kuruluşlara destek oluruz.

Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde oluruz.

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunuruz.

Personelimize çocuk koruma ile ilgili eğitimler düzenleriz.

Bulunduğumuz ortamda çocuk korumaya yönelik her türlü organizasyon ve etkinliklere destek oluruz.

Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, yerel yetkililere ve ilgili kuruluşlara raporlanmasını sağlarız.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımız da destekler, eşit fırsatlar sunarız.

Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

SAVUNMASIZ GRUPLARIN KORUNMASI, CİNSEL, TACİZ, İSTİSMAR VE SÖMÜRÜNÜN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Engelli bireyler, çocuklar ve 70 yaş üstü bireyler, otelde çalışan ve konaklayan diğer bireylerin anlayışına ve yardımına daha fazla ihtiyaç duyan gruplar olarak tanımlanmıştır. Fiziksel ve psikolojik her türlü yaklaşım ve istismarı engellemek adına çalışırız.

Cinsel sömürü, istismar ve taciz hakkındaki standart ve prosedürleri oryantasyon ve eğitim programları haline getiririz.

Çalışanlara en kısa süre içinde, ideal olarak iş sözleşmelerinin başlangıcını izleyen ay içerisinde, konu hakkında oryantasyon veririz.

Geçerli kanunlar dâhilinde, cinsel sömürü, istismar ve taciz faillerinin tekrar işe alınması ve görevlendirilmesini önleyebilmek için geçmiş ve sabıka kaydı sorgularız.

Cinsel sömürü, istismar ve tacize dair iddialar ve şikâyetler beyana dayalı değerlendirerek, tarafsız ve kişileri koruyacak şekilde uygun adımları atarız.

Geri bildirim ve şikâyet mekanizmalarında belirlenen süreçleri izleriz.

Engelli Misafir Olanaklarımız

Tesislerimizde engelli misafirlerimizin kullanıma uygun odalar bulunmaktadır.

İhtiyaç halinde kullanılmak üzere tekerlekli sandalye mevcuttur.

Genel alanlarda kullanıma uygun wc ler yer almaktadır.

Havuz ve sahil bölgesinde engelli misafirlerimizin kullanımına uygun olan yere konumlandırılmış ve belirtilmiş özel alan mevcuttur.

Restoranlarda engelli misafirlerimiz için uygun yere konumlandırılmış ve belirtilmiş masalar bulunmaktadır.

Havuz için engelli asansörü bulunmaktadır.

Sahil bölgesinde engelli sandalyesi bulunmaktadır.